top of page
 • YouTube - Grey Circle
 • SoundCloud - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
IMG-20220410-WA0005.jpg
25-GOTE.png

''Want in Hem leven wij,

en bewegen ons,

en zijn wij.''

Handelingen 17:28

dienst 7 jun 2020 Pastor James Amofa - Liefde is vriendelijk
00:00 / 00:00
About our Church
Pastor James and his wife

Pastor James K.O. Amofa & zijn vrouw Diane Amofa

In het jaar 1996, werd Pastoor James K.O. Amofa door zijn voormalige gemeente, Christian Church Outreach Mission (CCOM) onder leiderschap van Pastoor Samuel Bonsu, gestuurd met de opdracht een gemeente te beginnen in de stad Arnhem.

De eerste kerkdienst werd gehouden op 22 september 1996 onder De naam CCOM, omdat Pastoor James door deze gemeente was uitgezonden. In februari 1999 werd de naam van de gemeente veranderd in Living Faith Church. De naam van de kerk werd veranderd door omstandigheden in de hoofdkerk van Den Haag.

Over de Jaren streed de kerk hard door middel van gebed en vasten, de kerk had toen maar negen leden.

Ondanks onze weinige leden, lukte het ons om zeer actief te zijn voor de Heer onze God. Wekelijks hielden wij activiteiten zoals bijbelstudies, bezoek, nazorg en gebed. We hielden ook evangelistische campagnes, paas-conferenties, vastend terugtrekken, prijs avonden en we hebben vele gastsprekers mogen hosten.

De Heer is trouw en goed geweest. Als we 10 jaar terug kijken, dan zien we de grote dingen die Hij voor ons heeft gedaan. Niet alleen zien we de groei in nummers, maar ook en voorop spiritueel. Er hebben huwelijken, en baby toewijdingen, zondag school voor jeugd, en jeugddiensten plaats mogen vinden. Vele zijn gedoopt en hebben hun leven aan Jezus gegeven. Er zijn veel getuigenissen van genezing en verlossing.

Op dit moment proberen wij onze eigen kerkgebouw te vinden. We weten dat God zal voorzien op Zijn tijd. Laten wij ons uitstrekken naar wat voor ons ligt, naar de vele goede dingen die de Heer in ons midden blijft doen.

IMG-20190312-WA0011.jpg

Over onze kerk

Wij zijn een volle evangeliegemeente met een charismatisch geloof die niet gebonden is aan een denominatie. Dit is een kerk zonder muren. Het beeld is het neerhalen van de muren die de geestelijke en de wereldse muren scheiden en om volledig de waarheid te omarmen dat de mens een geestelijk wezen is. Daarom is elk gebied van het leven beïnvloed door de geestelijke staat.

 

De levend geloof gemeente is een op evangelisatie geschoeide fellowship onder de leiding van voorganger James K.O. Amofa en andere door God begiftigde mensen om de visie te ondersteunen die de groeiende raciale, sociale en economische problemen vandaag de dag beïnvloedt.

 

De gemeente heeft een interculturele achtergrond, twee talen -Engels en Nederlands, en heeft ongeveer 50 leden.

Faith and Vision
Holy Bible in light

Onze statement van geloof

two people reading bible together

Aspecten van onze visie

Living Faith Church adres
 1. De bijbel is het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God.

 2. Er is één God, eeuwig en bestaande uit drie personen (VaderZoon en de Heilige Geest).

 3. God schiep hemel en aarde en alles wat erin was in letterlijk 6 dagen en rustte op de zevende dag.

 4. De gehele mensheid verviel van de zondeloze staat door de zondeval van Adam in een zondige staat. Hij is verloren in zonde en moet het oordeel van God tegemoet zien, en daarom moet hij gered worden door Jezus vergoten bloed op het kruis.

 5. Jezus Christus is ontvangen uit de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft een zondeloos leven geleid en heeft al onze zonden op zich genomen, stierf en herrees en is gezeten aan de rechterhand van de Vader als Middelaar en Advocate.

 6. De soevereine God heeft voor geen andere reden dan Zijn onuitblusbare liefde en genade uit elke natie zondaars te redden om verlost te worden door de verzoenende dood en opstanding van Zijn Zoon, Jezus Christus en de opwekkingskracht van de Heilige Geest.

 7. Elke zondaar die in Jezus Christus als zijn redder gelooft die gekruisigd is en belijdt met zijn of haar mond dat Hij van de dood is opgestaan volgens het Woord van God wordt een zoon van God.

 8. Rechtvaardiging is door geloof en hierdoor wordt de zondaar onverdiend bekleed met de rechtvaardigheid van Christus.

 9. Na de dood komt het oordeel en de ziel van de christen komt in de onmiddelijke aanwezigheid van God in de hemel terwijl de ziel van de ongelovige voor eeuwig gescheiden wordt van God en veroordeeld wordt tot de hel.

 10. Jezus Christus zal naar de aarde terugkeren, zichtbaar en lichamelijk op een tijdstip waarin Hij niet verwacht wordt. De tweede komst van Jezus Christus is inclusief de opname van de heiligen en Zijn Heerschappij gedurende duizend jaar.

 11. Elke wederom geboren christen heeft de opdracht van Jezus Christus om het evangelie te preken die wordt verkondigd aan de gehele wereld als een getuige voordat Hij terugkeert.

 12. De veroordeling van het dopen middels onderdompeling als een teken van Gods verbond wordt vereist door het Schrift. Onderdompeling wordt juist toegepast op volwassenen door totale en complete onderdompeling in water als teken van geloof in de dood, begrafenis en opstanding van onze Heer Jezus Christus.

 13. Alle gelovigen hebben het recht op open moeten verwachten en oprecht zoeken naar de belofte van de Vader, de doop in de Heilige Geest met vuur volgens het bevel van onze Heer Jezus.

 14. De doop in de Heilige Geest van gelovigen wordt bewezen door het eerste fysieke teken namelijk het spreken in tongen zoals de Geest van God het ons ingeeft.

 15. Goddelijke genezing is een integraal geheel van het evangelie. In de bevrijding van ziekte wordt voorzien d.m.v. verzoening, en is een privilege van alle gelovigen.

Evangelisatie: Om de grote nood te vervullen vandaag de dag en tijd om het envangelie van God te verkondigen voor de generatie van vandaag de dag.

Marcus 16:15

 

Opdracht: We zijn toegewijd om de grote opdracht uit te voeren van de Heer Jezus Christus in Mattëus 28:19-20 door evangelisatie en wereldwijd zendingswerk.

 

Kerken planten: Om huissamenkomsten en kerkgemeenschappen te vestigen in kerken waar nieuwe en oude gelovigen kunnen groeien in kennis en relatie met de Heere God. Jezus is een integraal gedeelte van onze visie.
Romeinen 12:1-2

 

Het vestigen van gelovigen in de locale kerken: Om gelovigen geestelijk en fysiek uit te rusten om te delen met emotionele, sociale en psychologische problemen van het leven.

Efeziërs 3:16-21

Contact us

Gevestigd op Roggeveenhof 60, 6826 JT Arnhem, Nederland

Telefoonnummer 026 32 379 37

Als dit nummer niet te bereiken is, dan kunt u de volgende twee nummers bellen.

Voorganger James Amofa: +316 148 868 53 

Oudste Rob Steinbuch:  +316 126 021 07

Contact
bottom of page